Usmeritve za obdobje 2014-2018

Lista »Za za razvoj vrhniškega podeželja« je oblika interesnega združevanja, ki je nastala spontano iz peščice krajanov Krajevne skupnosti Verd, ki se je junija letošnjega leta v okviru projekta »Čista Ljubljanica« zavzemala in se še vedno zavzema za zakonit, jasen, pregleden in pravičen komunalni prispevek. Ker pa to ni edini problem, s katerim se krajani soočamo, se je iz tega porodila ideja o oblikovanju skupine neodvisnih kandidatov za volitve članov v občinski svet občine Vrhnika, ki se je poimenovala v navedeno listo.

Osnovna težnja liste je zagotovitev celovitega in načrtnega razvoja vrhniškega podeželja, ki je za našo občino značilno in je njena ključna dolgoročna in razvojna usmeritev, s tem pa povrnitev dostojanstva ljudem, ki morajo s tem dobiti novo priložnost za osebnostni in karierni razvoj.

Listo sestavlja 8 kandidatk in kandidatov iz 5 Krajevnih skupnosti 2. Volilne enote, to so:

Mag. Viktor Sladič, Mirke 4b, Vrhnika

Urška Jelovšek, Drenov Grič 96, Vrhnika

Mag. Milan Selan, Blatna Brezovica 89, Vrhnika

Mojca Gutnik, Velika Ligojna 38, Vrhnika

Vlado Bračko, Verd 197a, Vrhnika

Nataša Rijavec, Mirke 23, Vrhnika

Marjan Mesec, Stara Vrhnika 125a, Vrhnika

Sonja Vidmar, Verd 36a, Vrhnika

Usmeritev

Temeljna razvojna usmeritev liste je osredotočena na pripravo in izvedbo programov zaposlovanja, predvsem na načrtnem razvoju vrhniškega podeželja in ohranjanja značilne kulturne krajine v občini, združevanjem in usmerjanjem podpore ekološkemu kmetijstvu, sistematičnemu povečanju deleža ekoloških in turističnih kmetij v občini in proizvodnje eko živil, pridelanih na območju občine, na področju ekološkega turizma ter v zagotovitev sodobne komunalne infrastrukture, ob tem pa hkrati ohranjati varno in zdravo bivalno okolje ter oblikovanje ustrezne politike, ki bo občanke in občane stalno spodbujala k sooblikovanju kakovostnega bivalnega in življenjskega okolja, saj je izvajanje gospodarske in komunalne dejavnosti stalna potreba, ki vpliva na kakovost življenja in bivanja vsakega občana.

Zavedamo se, da rešitve, ki bi »čez noč« prinesla dolgoročno uspešne in učinkovite spremembe ni, je pa nesporno, da je treba začeti ukrepati takoj, z konkretnimi predlogi, idejami in programi, katerih sadove bomo lahko uživali čez nekaj let, nedvomno pa generacija naših otrok in vnukov, za katere smo odgovorni.

Ob načrtovanju novih razvojnih programov nikakor ne zanemarjamo dejstva, da se naša občina nahaja na geološko izredno dinamičnem območju, ki zajema področje vse od barja do kraškega sveta in predstavlja naravno danost, ki smo jo zavezani neokrnjeno zagotoviti tudi vsem našim zanamcem ter jo seveda smotrno izkoristiti kot priložnost za nov gospodarski razvoj.

Kaj bomo storili najprej?

Glede na to, da nas je združil problem neustreznega obračunavanja komunalnega prispevka, se bomo najprej zavzeli za takojšnjo pripravo zakonitega, jasnega in preglednega Programa opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo na območju občine Vrhnika, ki bo razvojno naravnan.

Problem, ki ga v zvezi s tem trenutno opažamo v občini, je tudi nepregledna poraba finančnih sredstev na projektu »Čista Ljubljanica«, kjer je na primer vrednost polaganja kanalizacijskih vodov v občini Vrhnika najdražja od vseh občin, ki so vključene v ta projekt.

Ob tem pa je čistilna naprava na Vrhniki presegla investicijsko vrednost za več kot milijon evrov v primerjavi z ostalimi občinami, tudi ob upoštevanju dejanske uporabne vrednosti, ki jo bo občina s tem pridobila, celoten projekt pa je bil oddan v izvedbo kot in-house naročilo, kar pomeni da se naročilo odda najcenejšemu znanemu ponudniku in ne najdražjemu.

Takoj se bomo zavzeli tudi za pregledno vodenje projektov v občini, za pregledno porabo finančnih sredstev in kakovostno pripravo novih projektov, ki izhajajo iz strategije občine. Pri črpanju evropskih sredstev zaznavamo pomanjkanje strategije občine, ki bi lahko intenzivneje črpala sredstva, namenjena izboljšanju in povečevanju  konkurenčnosti podjetij in raziskovalne odličnosti, ki je s strani EU financirana z kar 29% od vseh sredstev. Zavzeli pa se bomo tudi za pospešitev črpanja sredstev s področja razvoja, ki ga EU financira z kar 13% od vseh sredstev. Ob tem se bomo zavzemali tudi za to, da bomo vsi občani bolj aktivni pri odločanju in sooblikovanju strategije občine, za namene črpanja razpoložljivih evropskih sredstev pa bomo predlagali oblikovanje skupina strokovnjakov, ki bo tudi v tovrstno pomoč občanom.

Takoj se bomo zavzeli tudi za pošteno in pregledno zaračunavanje komunalnih storitev, saj je občina Vrhnika v primerjavi z drugimi občinami, ki so vključene v projekt Čista Ljubljanica,  najdražja, ob tem pa občani plačujemo tudi storitve, ki jih občina oziroma podjetja v njeni lasti, kot na primer KP Vrhnika, za nas ni izvedla, vendar smo jih zaradi sprejetih sklepov in odlokov občine, na katere pa kot občani nimamo vpliva, dolžni plačevati.

Prednostno se bomo zavzeli tudi za to, da postanejo zaposleni na občini in v občinski upravi ter v javnih podjetjih, ki so v lasti občine, ljudem prijazni in z visokimi etičnimi standardi. Za nas je nadvse pomembno tudi to, da zaposleni delajo pošteno, zakonito in v korist vsem občanom in da nam, občanom, posameznih vsebin, kot so na primer izdane odločbe in drugi akti, ne bo potrebno preverjati v zakonskih podlagah in na ministrstvih ter dokazovati pravico na sodiščih.

V ta namen bomo izvoljeni občinski svetniki takoj  oblikovali portal, kjer boste lahko vse občanke in občani pisno ali ustno, v kolikor bo ogrožena vaša identiteta pa tudi anonimno, posredovali svoje predloge in težave ter nas pozvali k preverjanju in ukrepanju posameznih dejstev, problemov in okoliščin, s katerimi se srečujete ter tudi z morebitnimi koruptivnimi dejanji. 1x letno bomo poročilo o vaših pobudah, prošnjah in realiziranih ukrepih tudi javno objavili.

DOLGOROČNI TEMELJNI STRATEŠKI PROGRAMI

Regionalizacija in lokalna samouprava

Glede tega se bomo zavzemali za večjo samostojnost občin, ki naj se zavzemajo predvsem za čim prodornejše  izvajanje projektov s ciljem čim večjega zaposlovanja  občank in občanov in s tem intenzivnejše črpanje državnih in EU sredstev.

Zavzeli pa se bomo tudi za večjo razmejitev pristojnosti med Upravnimi enotami in občinami, ki naj bodo tudi servis izvajanja storitev, ki so dnevna potreba občanov, pristojna ministrstva pa naj vodijo zadeve širšega interesa.

Kakovost življenja

Glavni cilj prizadevanja naše liste je kakovost življenja. Sem sodijo varnost in socialna varnost, pravica do čistega zraka, okolje brez zdravju škodljivih in nevarnih odpadkov, zdravo in kulturno bivalno okolje, zaposlovanje bližje domu, kakovostno osnovno in srednješolsko izobraževanje, povezovanje vseh krajevnih skupnosti v občini  ter enakomeren razvoj celotne občine, predvsem podeželja in ne le mesta.

Menimo, da je skrajni čas, da se v naši občini upočasni gradnja obljubljanskih spalnih naselij oziroma bomo zahtevali začasno zaustavitev gradnje stanovanj in ponovno preveritev vpliva »priseljencev« na celotno infrastrukturo v občini. Od investitorjev je treba zahtevati več zelenih površin in parkirišč na kvadratni meter stanovanjske površine, ob tem pa je potrebno pri načrtovanju stanovanjske gradnje izhajati iz infrastrukturnih, komunalnih, vzgojno-varstvenih, šolskih in zdravstvenih zmogljivost občine, še posebej pa moramo izpostaviti trenutno raven in organiziranost zdravstvenih storitev v občini (čakalne vrste, pred-naročanje, patronažno zdravstvo), in približevanje zdravstvenih storitev občanom na oddaljenih lokacijah). Z usklajenim načrtovanjem celotne infrastrukture (cene stanovanj morajo »prenesti« investicije v širitev infrastrukturnih kapacitet, kot so vodovod, oskrba z električno energijo, krožišča, ceste …) bo omogočeno bolj kvalitetno, zdravo in vzpodbudno okolje za osebnostni razvoj vseh občank in občanov, še posebej pa naših najmlajših.

Tako zagotovljena infrastruktura bo omogočala aktivno vključevanje mladih v različne organizirane izven-šolske dejavnosti, s čemer pa lahko zmanjšujemo tudi razne deviantne odklone sodobne potrošniške družbe.

Razvoj občine Vrhnika mora temeljiti na zdravih oblikah življenja, to je razvoju vrhniškega podeželja, kmečkega turizma in turizma kot temeljne gospodarske dejavnosti občine ter s tem povezano Vrhniko kot tržno zanimivo turistično blagovno znamko z urejenim bazenom, avto kampom, termalnim zdraviliščem, seminarskim turizmom, koliščarskim tematskim parkom, prepoznavnimi turističnimi prireditvami ter na razvoju čistih tehnologij in storitvene dejavnosti, kot je na  primer informatika ter s tem zagotovitev možnosti za pridobitev sredstev iz strukturnih skladov EU.

 

Oblikovanje in razvoj gospodarskih programov

 • Nujno je treba začeti s pripravo programov za aktivni razvoj podeželja in ekološkega turizma ter ohranjanja značilne kulturne krajine v občini, povečevanje deleža ekoloških in turističnih kmetij in usmerjanja podpore ekološkemu kmetijstvu ter s tem zagotovitev možnosti kandidiranja za pridobitev sredstev iz Evropskih skladov. Menimo, da bi v občini Vrhnika lahko oblikovali od 15 do 20 turističnih kmetij, pri tem pa bi se dalo znatno izkoristiti tudi evropska sredstva. Turistične kmetije imajo namreč neposreden učinek na izboljšanje ekonomskega stanja podeželja, zaustavitev izseljevanja in večjo zaposlenost;
 • Nujna je tudi priprava programov za načrtno rabo kmetijskih zemljišč in sistematično povečevanje njihovega deleža v občini, tudi z aktivnim in sistemskim urejanjem vrtov, kmetijam pa dati ključno vlogo v aktivnem gospodarskem razvoju občine. Glede urejanja vrtov se bomo zavzemali, da občina po večletnem dogovarjanju končno poišče dodatna ustrezna zemljišča, na katerih si bodo zainteresirani lahko pridelali hrano, predvsem zelenjavo, viške pa lahko tudi prodali na tržnici.
 • Oživiti je treba staro mestno jedro Vrhnike in začeti s pripravo celovite strategije pokrite tržnice, pri čemer bomo dali poudarek prodaji lokalno ekološko pridelane hrane, ki jo danes skoraj da ni mogoče dobiti, glede samega prostora tržnice pa se zavzemamo za arhitekturno oblikovanje, ki bo omogočalo, da bo v njem mogoče čutiti domačnost in okolje, kjer se družijo in srečujejo občani in krajana ter različna interesna združenja.
 • Nemudoma je treba pristopiti k pripravi programov za večjo prepoznavnost in trženje občine Vrhnika kot prepoznavne turistične točke. V zvezi s tem je potrebno začeti tudi s pripravo projekta pospeševanja kolesarskega in pohodniškega turizma, ki bo zajemal:
 • ureditev kolesarskih stez. Glede na to, da so kolesarske steze skozi občino bolj skakalnice kot pa kolesarske steze, kolesarji vozijo predvsem po glavni cesti, kar je tudi zelo nevarno. V prvem letu po začetku mandata je treba pregledati in število teh »skakalnic« (vsaj ob vpadnicah) zmanjšati na polovico. V celotnem štiriletnem obdobju pa je treba na enak način urediti še preostale kolesarske steze, njihova znižanja pa bodo urejena le na delih, ki vodijo do stanovanjskih objektov ali na zemljišča;
 • približanje Barja ljudem. Barje je treba v vsej svojih razsežnosti in lepoti približati vsem ljudem in v ta namen zgraditi brv za pešce in kolesarje. Najprimernejša lokacija za to je ob sedanjem transportnem mostu za glino pri Ribiškem domu v Sinji Gorici. Še večja dodana vrednost takemu mostu bi bila dana z končno zgrajenem vzorčnem koliščarskem naselju na bajerjih, kjer pa je treba urediti tudi kolesarsko stezo;
 • strokovno obdelavo ideje o postavitvi splava, ki bi lahko kolesarje in pešce prevažal čez Ljubljanico pri Kaminu pri Bevkah;
 • zgraditev pristanišča pri Enajsti šoli, bi bo omogočal privez manjšim turističnim barkam in splavljenje večjih raftov;
 • spodbujanje jahalnega turizma, to so tako imenovani sprehodi na šestih nogah in označitev vzorčne poti na Barju;
 • ureditev dostopa do turistično zanimivih točk, kot je Rimski opazovalni stolp ipd.;
 • proučitev možnosti obnove rimskega naselja na levem bregu Ljubljanice, ki bo zajemala odkop in zavarovanje delov obrambnega zidu, skladišč, ohranjenih mozaikov, predstavitvene dele tako obnovljenega naselja pa tudi restavrirati v prvotni podobi ter obnova Rimskega zapornega zidu v verjetni izvirni podobi. V primeru izvedljivosti se ta projekt vključi v srednjeročni načrt razvoja občine, za njegovo izvedbo pa pridobi tudi evropska sredstva in sredstva zasebnih vlagateljev. Za začetek pa bilo dovolj postaviti informativno tablo;
 • zagotovitev, da občina sprejme predpis, ki bo zagotavljal, da bodo na turističnih točkah vsaj med glavno turistično sezono, ki pa seveda traja celo leto, glavni turistični objekti odprti in bodo turistom in drugim obiskovalcem omogočali vrhunsko storitev (za začetek omenimo le Močilnik in Star maln);
 • vzpostavitev pogojev na občinski ravni, vključno s sofinanciranjem, ki bo vaščane in krajane, ki živijo ob mednarodnih kolesarskih (Jantarjeva kolesarska pot) in peš poteh (Evropska peš pot E7, Jakobova in Emina pot) spodbujala k odpiranju prenočitvenih zmogljivosti, kot so hostli, B&B, apartmaji, urejeni kampi in drugo.
 • Začeti je treba tudi z vzpostavitvijo mreže B&B (Bed And Breakfast), prenočišč z zajtrkom, nekdaj na Vrhniki kar razširjene ponudbe oddajanja zasebnih sob, je v nekaj desetletjih skoraj povsem zamrla. Vrhnika leži ob znameniti kolesarski Jantarjevi poti, ki poteka od Gdanska do Pule, z odcepi proti Rimu in Atenam), ki je vključena v vseevropski projekt kolesarskih poti EuroVelo, skozi našo občine se vije tudi znamenita Jakobova in Emina romarska pot. Prenočevanje pri zasebnikih pa je zlasti priljubljen način prebivanja še zlasti kolesarjev. Tako turistične kmetije kot B&B se vključi v enotno internetno ponudbo in prodajo v okviru TD Blagajana, ZIC ali nove turistične agencije;
 • začeti je treba z aktivnostmi v smeri oživitve in priprave projekta izgradnje   termalno–kopališkega in rekreacijskega centra v javno-zasebnem partnerstvu (kongresno–zdraviliški objekti z notranjim bazenom, zunanjim vodnim parkom, ureditvijo avto kampa višje kategorije z mini prodajalno z živili, s turističnimi spominki, pospeševanje seminarskega turizma, ureditev mednarodnega koliščarskega tematskega parka, z bolj raznolikimi turističnimi prireditvami, v zvezi s tem pa tudi načrtno urejanje javnih poti, površin za pešce in kolesarje ter zelenih površin in s tem povezano celotno dejavnost in infrastrukturo ter s pristaniščem za rečne ladjice s hkratnim vključevanjem geoloških in krajinskih značilnosti občine;
 • Ustanoviti ali reorganizirati je treba turistično agencijo, ki bo tržila izključno programe vodenja po izvirih Ljubljanice, vse od vznožja Snežnika pa do Bistre, še posebej v spomladanskih in jesenskih obdobjih, z vključevanjem posebnosti značilne geološke, krajinske in kulturne krajine, organiziranim in vodenim fotolovom divjadi ter vključevanjem lokalne kulinarike in v tem okviru z javno zasebnim partnerstvom povrniti Močilniku izgled, pomen in vlogo izpred 30 let;
 • Potrebna je priprava strokovnih podlag za ustanovitev regijskega centra srednjih šol s poudarkom na obrtniških poklicih;
 • Zgraditi je treba moderno obrtno cono (OC), v kateri bo prevladovalo izvajanje storitvenih in obrtniških dejavnosti s poudarkom na čistih tehnologijah in znanju. Za OC se zahteva tehtnejši premislek, tako o samem konceptu, kot o vsebini. Večjo vlogo v OC mora imeti tudi občina, predvsem pri vzpodbujanju zaposlovanja občanov, kar lahko izvaja z raznimi oblikami stimulacij, kot je zmanjšano plačilo komunalnega prispevka, davka na nepremičnine, itd., kot tudi samemu videzu OC.

Nujna je tudi vključitev občine v druge povezane projekte Evropskega socialnega in razvojnega sklada za razvoj občine in celotne regije, pri čemer na tem mestu kot pomembnejša izpostavljamo:

- Ustanovitev kompetenčnega centra občine za razvoj kadrov v gostinstvu, kmetijstvu in turizmu. Na podlagi razpisov Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije je treba vzpostaviti pilotski projekt, ki bo združeval gostince, kmetije z ekološko in biodinamično pridelavo hrane ter turistične delavce in organizacije v občini. Glavni namen tega projekta, ki se sofinancira s sredstvi Evropskega socialnega sklada, je dvigniti raven kompetentnosti zaposlenih, ki delujejo v teh in z njimi povezanih panogah ter omogočiti njihov osebni razvoj, posledično pa prispevati k njihovi konkurenčnosti in razvitosti teh panog v občini.

-  priprava in izvedba projekta vzpostavitve turističnega razvoja, ki je sofinanciran s strani Evropskega razvojnega sklada, ki bo občino Vrhnika postavil na turistični zemljevid kot turistično točko, v okviru katerega se izvede:

- vzpostavitev nove organizacije za razvoj turizma;

- priprava in izvedba enotnega koncepta trženja (organizacija okvirno 50 dogodkov v občini in širše, mednarodni sejmi in konference);

- razvoj blagovne znamke in njenih standardov;

- priprava novih turističnih produktov in njihovo trženje (industrijska dediščina, pokrajina, šport, festivali, delavnice za otroke, mladino in starejše);

- priprava in izvedba usposabljanj in posvetovanj.

Varovanje nepremične kulturne dediščine:

Na Vrhniki imamo številne objekte, ki nam glede na stanje, v katerem so, niso v ponos in so vpisani v seznamu Nepremične kulturne dediščine (NKD) državnega ali krajevnega pomena. To so nekdanje skladišče živega srebra, Žontova ledenica, Impex, Jelovškova domačija in kašča (paviljon je žal že podrt), Bricljeva usnjarna in drugi.

V zvezi s tem si bomo prizadevali, da občina sprejme takšne predpise, ki bodo lastnike časovno zavezale k izvirni obnovi svojih nepremičnin, občina pa mora v ta namen v okviru skupnega projekta ohranjanja kulturne dediščine zagotoviti del svojih, državnih in sredstev skladov Evropske Unije.

Kjer pa to zaradi nesodelovanja lastnikov ne bi bilo možno, bi bilo potrebno za take objekte omogočiti tudi njihovo prisilno prodajo, morda pa tudi zaseg ali nacionalizacijo.

V prvi fazi pa se bomo zavzeli, da občina oziroma za to pooblaščeni zavod takoj začne s  primernim označevanjem zgradb, vpisanih v seznamu NKD, iz katerih bodo razvidno  npr. leto izgradnje in namembnost objekta, posebnost, zaradi katere je zgradba vpisana v NKD in drugi podatki.

Komunalna infrastruktura:

 • Nujno je treba pripraviti in izdelati zakonit, jasen in pregleden Program opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo na območju občine Vrhnika, ki bo razvojno naravnan;
 • Odpraviti je treba Odlok za praznjenje malih komunalnih čistilnih naprav in greznic ter ponovna vzpostavitev tržnih principov na področju ravnanja in odlaganja komunalnih odpadkov iz teh virov;
 • Odpraviti je potrebno tudi dosedanji način menjave vodomerov po načelu »menjamo vsakih 5 let« in zagotovitev ravnanja s to opremo v skladu s predpisi;
 • storitev čiščenja in pluženja snega je treba oddati v koncesijo neposrednim izvajalcem;
 • zagotoviti je treba pošteno in pregledno zaračunavanje komunalnih storitev, saj je občina Vrhnika v primerjavi z drugimi občinami, ki so vključene v projekt »Čista Ljubljanica« trenutno najdražja, velikokrat pa občani plačujemo tudi storitve, ki jih občina oziroma podjetja v njeni lasti za nas ni izvedla,
 • pospešiti je treba izgradnjo in sistemsko vzpostavitev vzdrževanja kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav na območju občine, tudi s pridobivanjem donacij Evropskega kohezijskega sklada ter državnega proračuna;
 • izdelati je potrebno operativni program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod na celotnem območju občine Vrhnika ter njegova vključitev v nacionalni razvojni program in s tem zagotovitev možnosti kandidiranja za pridobitev sredstev iz kohezijskih skladov EU;
 • kompostarno je treba iz območja, ki je v neposredni bližini stanovanjskih naselij, preseliti na lokacijo, kjer ne bo obremenjevala ljudi in okolja;
 • potrebna je hkratna položitev t.i. komunalnih koridorjev za ostale bodoče komunalne vode ob gradnji na primer kanalizacije, in sicer po enostavnem principu »prekopavamo samo enkrat!«;
 • urediti oziroma zgraditi je treba pločnike, kolesarske steze in javno razsvetljavo ob glavnih cestah po vseh vaseh in naseljih v občini Vrhnika in vključitev teh aktivnosti v projekt vzpostavitve turističnega razvoja občine, tudi s sredstvi EU skladov.

 

Varna vodooskrba vseh prebivalcev z zdravstveno ustrezno pitno vodo znotraj občine:

 • zavzemamo se za priključitev vseh gospodinjstev na javno vodooskrbno omrežje;
 • začeti je potrebno z sistemsko obnovo vodooskrbnega omrežja po vseh vaseh in krajih, kjer je potrebna zamenjava dotrajanih in neustreznih vodov in s tem zagotoviti nemoteno oskrbo s kvalitetno in zdravo pitno vodo vsem občankam in občanom in v ta namen pridobiti dotacije skladov EU in državnega proračuna.

 

Energetska oskrba – novi energetski viri:

 • urediti je potrebno priključek na glavno plinovodno omrežje v tistih delih občine, ki te možnosti sedaj nimajo;
 • proučiti je treba možnosti izrabe geotermalne energije v občini (izvedba pilotskega projekta, sočasno s projektom izgradnje termalno–kopališkega in rekreacijskega centra in v ta namen pridobiti državna in EU sredstva;
 • zagotoviti je treba gospodarno upravljanje s komunalno infrastrukturo in zagotavljati kakovostne komunalne storitve vsem občankam in občanom.

Preveč smelo, predrzno – prazne obljube? Morda si bo o tem marsikdo mislil in izrekel prav to. Vendar to niso več odgovori, s katerimi smo lahko zadovoljni ter s katerimi se lahko slepimo in so za vse, ki si želimo več kot to, kar imamo sedaj, že davno odslužili svojemu namenu. In ključno vprašanje ob tem je, kakšno občino si pravzaprav želimo ter kaj in koliko smo pripravljeni storiti za to, da bo jutri vsem nam boljše.

Prepričani pa smo, da občina Vrhnika ne more in ne sme več pristajati na povprečnost, razvojno zaostajanje in capljanje za drugimi, ko nas v razvoju in rezultatih po vrsti prehitevajo občine z mnogo manj razvojnega potenciala in gospodarske moči, ampak moramo hitreje pognati razvojno kolesje in se uvrstiti med najboljše – vodilne občine v regiji, ki bo zagotavljala boljše pogoje za razvoj in kakovost bivanja vseh tukaj živečih ljudi.

Občina Vrhnika mora postati evropsko primerljiva občina, v kateri bo bivanje za slehernega občana in občanko priložnost za lokalno ugodje in globalen uspeh!

Vse to mislimo resno, iskreno ter pošteno in verjamemo, da nam bo skupaj z Vašo pomočjo in našo smelostjo uspelo. Zato vas vabimo, da se nam v nedeljo, 5. oktobra pridružite in obkrožite ZA – novo perspektivo,  ZA – novo občino, ZA – pošteno občino.

Lista  »Za razvoj vrhniškega podeželja«