Informacija o poteku 1. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Dne 3. 1. 2019 je potekala 1. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija), ki ji v tem mandatu predseduje naš predstavnik in občinski svetnik, Viktor Sladič. Gre za eno najpomembnejših, če ne celo najpomembnejšo komisijo v občini, ki ji nekateri po domače rečejo kar kadrovska komisija.

V zvezi s tem vas obveščamo, da vas bomo v tem mandatu o poteku sej različnih komisij in odborov, kot delovnih teles Občinskega sveta občine Vrhnika ter organov javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina Vrhnika ali Republika Slovenija, obveščali bistveno pogostejše, saj ima oziroma bo imela Lista za razvoj Vrhnike in podeželja glede na vrhunski rezultat, ki ga je dosegla na letošnjih volitvah za Občinski svet, svoje predstavnike v vseh odborih in komisijah ter v večini organov javnih zavodov v naši občini.

S temi informacijami boste tako imeli priložnost biti seznanjeni o vseh dogajanjih v naši občini, ki jih ni mogoče dobiti nikjer drugje, ste pa do njih kot občanke in občani naše občine, vsekakor upravičeni.

Sedaj pa k obljubljeni informaciji o poteku uvodoma omenjene seje

Za to sejo je bilo predvidenih skupno 8 točk, od katerih je bilo kar nekaj, recimo temu formalnih, pa vendar:

  • Imenovanje članov delovnih teles Občinskega sveta občine Vrhnika,
  • Sklep o določitvi plače župana,
  • Sklep o letnem dopustu župana za leto 2019,
  • Sklep o pravicah podžupana po prenehanju mandata,
  • Pregled članstva v organih javnih zavodov in javnemu podjetju,
  • Predlaganje oziroma kandidiranje za člana Nadzornega odbora občine Vrhnika,
  • Ugotovitveni sklep o nezdružljivosti funkcije,
  • Predlog za imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

V zvezi z imenovanjem članov delovnih teles Občinskega sveta občine Vrhnika je politična koordinacija potekala že 27.12.2018, ko so predstavniki list, strank in svetniških skupin v novi sestavi Občinskega sveta uskladili in določili sestavo komisij in odborov, kot delovnih teles Občinskega sveta občine Vrhnika, niso pa določili imen članov in predsednikov teh komisij in odborov, kot tudi ne udeležbe občinskih svetnikov v njih, ki mora biti minimalno 50%.

Zato je bil po krajši razpravi sprejet sklep, da predsednik komisije za torek, 8. 1. 2019 ob 18.00 uri skliče sestanek predstavnikov list, strank in svetniških skupin, na katerem bodo določena imena članov in predsednikov teh delovnih teles Občinskega sveta, ki jih bo nato komisija obravnavala, in na januarski seji, ki bo 31. 1. 2019, predlagala Občinskemu svetu v sprejem. S tem pa bo omogočeno polno delovanje Občinskega sveta.

Pri naslednji točki, to je sklep o določitvi plače župana, gre, kot smo že uvodoma najavili, bolj ali manj za formalnost. Dejstvo je, da mora župan za svoje delo dobiti plačo, le to pa mu s sklepom določi komisija oziroma njen predsednik. Formalnost pa zato, ker njeno višino določa Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, skladno s katerim so plače županov občin glede na število prebivalcev občine, določene v naprej. Glede na to, da spada občina Vrhnika med občine od 15001 do 30000 prebivalcev, je župan uvrščen v 53 plačni razred, kar znaša 3.385,03 EUR bruto, upravičen pa je tudi do dodatka za minulo delo, skladno z zakonom.

Glede na navedeno je komisija ugotovila, da je predlog sklepa o določitvi plače župana skladen z veljavno zakonodajo in ga je potrdila, predsednik komisije pa ga je za tem tudi podpisal.

Za podobno zadevo gre tudi pri sklepu o letnem dopustu župana za leto 2019, katerega dolžina oziroma število dni je v celoti določeno z Zakonom o funkcionarjih v državnih organih in Zakonom o delavcih v državnih organih. Odprta je bila le postavka »Dodatni dnevi letnega dopusta glede na delovno uspešnost«, ki se lahko odmeri v trajanju od 0 do 3 dni. V zvezi s tem je predsednik komisije predlagal, da se županu v tej postavki, predvsem  kot motivacijski element, določi dopust v trajanju 3 dni, s čemer so se člani komisije strinjali.

Glede na navedeno je komisija ugotovila, da je predlog sklepa o določitvi plače župana skladen z veljavno zakonodajo in popoln, zato ga je potrdila, predsednik komisije pa ga bo podpisal, ko bo ustrezno pripravljen.

Podobno je bilo tudi pri naslednji točki, to je sklep o pravicah podžupana po prenehanju mandata. Zakon o funkcionarjih v državnih organih namreč določa, da je funkcionar, ki mu je prenehala funkcija in iz objektivnih razlogov ne more nadaljevati z opravljanem prejšnje funkcije ali nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve in ne izpolnjuje minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine brez zmanjšanja v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, dokler se ne zaposli ali začne opravljati funkcije ali začne opravljati pridobitno dejavnost oziroma dokler ne izpolni navedenih pogojev za upokojitev, upravičen do nadomestila plače v višini 80% zadnje mesečne plače, ki jo je prejel, ko je opravljal funkcijo, vendar najdlje tri mesece od prenehanja funkcije.

Po proučitvi gradiva, vloge, dokazil in drugih podatkov v zvezi s tem je komisija ugotovila, da nekdanji podžupan, gospod Janko Skodlar, upravičen do te pravice, zato je predlog sklepa o pravicah podžupana po prenehanju mandata potrdila, predsednik komisije pa ga je nato tudi podpisal.

Pri točki Pregled članstva v organih javnih zavodov in javnemu podjetju se je komisija seznanila z organi javnih zavodov in javnim podjetjem, v katere lahko predstavniki list, strank in svetniških skupin kandidirajo svoje predstavnike.

Po krajši razpravi je bil sprejet sklep, da predsednik komisije za torek, 8. 1. 2019 ob 18.00 uri skliče sestanek predstavnikov list, strank in svetniških skupin, na katerem bodo določena imena predstavnikov teh organov, ki jih bo nato komisija obravnavala, in na januarski seji, ki bo 31. 1. 2019 ali pa na februarski seji Občinskega sveta, predlagala Občinskemu svetu v sprejem. S tem pa bo omogočeno polno delovanje vseh javnih zavodov in javnega podjetja v občini.

V zvezi z naslednjo točko, to je predlaganje oziroma kandidiranje za člana Nadzornega odbora občine Vrhnika gre za to, da tako, kot to velja za ostale odbore, komisije in organe javnih zavodov in podjetja, tudi Nadzornemu odboru občine oziroma njegovim lanom, preneha mandat. Zato je treba glede na pristojnosti komisije potrebno speljati postopek imenovanja novih članov Nadzornega odbora, ki mora biti na Občinskem svetu zaključen v 45 dneh po prvi seji Občinskega sveta.

Skladno s Statutom občine Vrhnika se člane Nadzornega odbora izbira izmed zainteresiranih občank in občanov, ki morajo v zvezi s tem izpolnjevati določene minimalne pogoje, to je najmanj VI. Stopnja strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno računovodskega ali pravnega področja, član Nadzornega odbora pa ne sme biti član župan, podžupan, član občinskega sveta ali sveta Krajevne skupnosti, direktor občinske uprave ali javni uslužbenec občinske uprave, član poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij ali občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Zato je glede na navedeno komisija sprejela sklep, da se na spletni strani občine Vrhnika v petek, 4. 1. 2019 pozove zainteresirane občane občine Vrhnika, da do 16. 1. 2019 do 10.00 ure predložijo kandidaturo za člane Nadzornega odbora občine Vrhnika skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev za člana Nadzornega odbora.

Naslednja točka, to je ugotovitveni sklep o nezdružljivosti funkcije je dokaj posebna. Gre namreč za to, da je bil na letošnjih lokalnih volitvah za člana sveta Krajevne skupnosti Stara Vrhnika izvoljen krajan Stare Vrhnike, ki je kot vzdrževalec zaposlen v občinski upravi občine Vrhnika, kar je skladno z Zakonom o lokalni samoupravi nezdružljivo. Ker pa je dotični krajan izjavil, da ne želi prenehanja delovnega razmerja v občinski upravi, mu na podlagi zakon preneha mandat člana sveta Krajevne skupnosti Stara Vrhnika.

Zakon o lokalnih volitvah pa določa, da se nadomestne volitve v svete krajevnih skupnosti opravijo v primeru, ko preneha mandat tretjini članov sveta, zato nadomestne volitve v tem primeru niso potrebne.

Zato je na podlagi navedenega komisija sprejela sklep, da dotičnemu krajanu, zaposlenemu v občinski upravi občine Vrhnika, zaradi nezdružljivosti funkcij preneha mandat v svetu KS Stara Vrhnika.

Kot zadnja točka te seje komisije je bil obravnavan predlog za imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Kot je bilo že povedano, tudi članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu preneha oziroma je prenehal mandat. Zato je treba glede na pristojnosti komisije potrebno speljati postopek imenovanja novih članov tega sveta. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu šteje 9 članov, ki jih na podlagi predlogov udeleženih organizacij predlaga komisija, imenuje pa jih Občinski svet občine Vrhnika, in sicer za mandatno dobo štirih let.

Zato je glede na navedeno komisija sprejela sklep, da se pozove vse udeležene organizacije, politično stranko oziroma listo, zastopano v Občinskem svetu občine Vrhnika in župana občine Vrhnika, da do 16. 1. 2019 do 10.00 ure predložijo kandidaturo za predstavnike Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Pod točko razno je bil s strani enega od članov komisije podan predlog, da komisija imenuje tudi namestnika predsednika komisije. Predlagana je bila Nataša grom, članica komisije in predstavnica Liste povezujemo Vrhnika.

Predlog je bil soglasno sprejet, Nataša Grom pa s tem imenovana za namestnico predsednika komisije.

S tem je bila 1. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zaključena.

Tako, zopet nekaj novih informacij za vas, za katere upamo, da vas z njimi ne dolgočasimo preveč, saj verjamemo, da so za vas koristne in si jih po našem mnenju vsekakor zaslužite, saj imate pravico izvedeti vse o tem, kaj se dogaja ne le na sejah Občinskega sveta, ampak tudi na njegovih delovnih telesih ter na drugih organih, ki kakor koli odločajo in posredno ali neposredno vplivajo na življenja vseh nas v občini Vrhnika, predvsem pa imate pravico vedeti vse, česar na običajen način ne morete izvedeti, pa se vseh nas še kako tiče.

Lista za razvoj Vrhnike in podeželja

Ta vnos je bil objavljen v Novičke, Seje KMVVI z značkami . Zaznamek za trajno povezavo.